Тексты песен от студии Анай-Хаак

Сообщений: 6
Артыш Супернин «Оо,эргимим» деп ырызынын состерин билир кижи бар бе? бижип беринерем, плииииз! =)))
Сообщений: 33
Родион «Дангынам сен»

Ыржым кежээ,сылдыстарже коргештин
чассыгбайым сени,бодап ор мен эргимим
дээрде чайнаан чангыс шолбан сылдыс
чаражым сээн,шырайын сагындырды

Чассыгбайым,дангынам сен
Чурталгамнын сылдызы сен ынакшылым
Кузелим сен,чаптанчыгбай
Чангыс сенээ ынак тыр мен,эргим эжим….

Дубей дуне,шак бо мында мен чааскаан
эжим сени,бодап ор мен чаражым
уян чурээм ханызындан сенээ
ынак мен деп ырлап ор мен чаражым

Чассыгбайым,дангынам сен
Чурталгамнын сылдызы сен ынакшылым
Кузелим сен,чаптанчыгбай
Чангыс сенээ ынак тыр мен,эргим эжим….

Дангынам сен,чуреккейим эжи сен
Аас-кежиим,чырыткылыг айым сен
Чараш состер тыппас тыр мен эжим
Чугле чангыс дангынам сээ ынак мен….

Чассыгбайым,дангынам сен
Чурталгамнын сылдызы сен ынакшылым
Кузелим сен,чаптанчыгбай
Чангыс сенээ ынак тыр мен,эргим эжим….

Сообщений: 46
Чараш-тыр…..
Сообщений: 1
Родион Викторович дээрге кайы артистин ады боор ирги?
Сообщений: 65
Ол-ла хевээр Родион,он в казахстане. Как мне сказали
Сообщений: 33
а кто сказал)))?
Сообщений: 65
Чинчи Самба
Сообщений: 6
=))) Тывага концердин ундуруп корем Родион ))) манап турар улус бар )))
Сообщений: 33
хорошо,постараюсь)))
Сообщений: 21
Анай-Хаак студиянын гимни бар чеве? Бижип корунерем.
Сообщений: 3
Мээн дунмам — Анчы Салчак(сл. и музыка — Очур Кара-Сал)
1)Чажындан-на мээн дунмам
Чараш кыс бооп озуп келген
Улугларга, бичиилерге
Уян чымчак хундуткелдиг
Улугларга, бичиилерге
Уян чымчак хундуткелдиг.

припев:
Мээн дунмам, мээн дунмам
Мозу шынарлыг кыс боор.
Хоглуг чанныг, торелзирек мээн дунмам.
Мээн дунмам, мээн дунмам
Мозу шынарлыг кыс боор.
Акызынга аажок ынак мээн дунмам.

2)Эштеринин аразында
Эн-не ынак эжи болган
Авазынын хеймереги
Аажок чассыг мээн дунмам
Авазынын хеймереги
Аажок чассыг мээн дунмам.

3)Элээди чаш уе эрткен
Эртем-билиг, ажыл-агый-
Амыдырал эгези ол
Аас-кежиктиг чурта, дунмам
Амыдырал эгези ол
Аас-кежиктиг чурта, дунмам

Сообщений: 3
Анчы Салчак, Ишкин оглу, Артыш Super — Чурээм ортенди.

1)Ынакшылда оруктар ыргак-дагыр-дыр
Кайызында аас-кежик, кайда хилинчек
Частырыглар тургулаар, чогум ажырбас
Чузун буру кыстар хой чурээм ортенди…
Частырыглар тургулаар, чогум ажырбас
Чузун буру кыстар хой чурээм ортенди…

Припев:
Тыва черим шупту кадын кыстарга
Ынакшылдыг оорушкулуг ырлап бээйн
Хорек ишти холзей берди дыннанар
Чурек ортенди…
Тыва черим шупту кадын кыстарга
Ынакшылдыг оорушкулуг ырлап бээйн
Хорек ишти холзей берди дыннанар
Чурек ортенди…

2)Торээн Тывам онза чер, тоогузу байлак
Сайын эрлер могелер, дангына кыстар
Кайызын ам кандыг дээр кайгамчык чуве
Тывам кыстары чараш, тыным ортенди
Кайызын ам кандыг дээр кайгамчык чуве
Тывам кыстары чараш, тыным ортенди…

3)Шала чассыг состерни белеткеп алдым
Шайын хайындырып алган мени манап ор
Санчак ковей кыстардан сени шилип аайын
Чугле мени чаннава, чурээм ортенди…
Санчак ковей кыстардан сени шилип аайын
Чугле мени чаннава, чурээм ортенди…

Чурек ортенди…

Сообщений: 8
Шынгыраа  «Чашкы уем ораны»                          1)Эне чаштан озуп кээн Эштеримнин кыйгырыын Школачы апаргаш      Чоктай бээрим аргажок            Чашкы уем ораны                Чайынналган сылдызым       Ойнаарактар ораны              Чашкы уем чаражы 2)Орайга дээр ойнаксааш Оолдар кыстар чарылбас Авазы ачазы                Арай боорда чандырар             Чашкы уем ораны                Чайынналган сылдызым       Ойнаарактар ораны              Чашкы уем чаражы  3)Канчаарга-даа эрте бээр Кайгамчыктыг уем сен
Сообщений: 7
Аяныг дыр харын))
Сообщений: 3
Напишите пожалуйста песню айдын и белла четирдим ынакшыл дээш.заранее спасибо.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: